Handicappede børn og unge uden diagnose

Søg på siden

Glæd dig til

Ingen begivenheder

Seneste kursus

 • Efterårskursus 2017

   

  Måske er det hjernen der er noget galt med - Efterårs kursus november på Pejsegården.

   

  Første weekend i november afholdte HBUD sit årlige efterårskursus.

  Læs mere …

Tidligere aktiviteter

Vedtægter

 § 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Handicappede børn og unge uden diagnose (HBUD). Dens virke er i Danmark med hjemsted på en adresse valgt af bestyrelsen. Foreningen kan efter anmodning og behov oprette lokalkredse.

§ 2. Formål

Foreningens formål er: • at arbejde for handicappede børn som ikke kan få en diagnose • at samle forældre med handicappede børn uden diagnose, så de kan mødes, støtte hinanden og udveksle erfaringer med andre i samme situation. • at yde rådgivning og vejledning til medlemsfamilierne. • at arrangere oplysende virksomhed for medlemmerne. • at arbejde for bedre vilkår for børnene - bl.a. ved at udbrede kendskabet til og arbejde for anerkendelse af, denne gruppe børn. • at etablere kontakt til organisationer og foreninger i ind- og udlandet, hvor det kan fremme arbejdet for børn uden diagnose – bl.a. med vidensindsamling.

§ 3. Medlemmer

Som foreningens medlemmer kan optages personer, som har særlig interesse for området handicappede børn uden diagnose. Handicappede børn uden diagnose defineres som børn der skal have været under udredning i mindst 1 år og hvor lægerne trods en omfattende udredning, med de undersøgelsesmetoder der er til rådighed i dag, ikke har kunne afsløre den bagvedliggende defekt. Der findes tre medlemskategorier:

a) Almindeligt medlemskab, (forældre til handicappede børn uden diagnose)

b) personligt støttemedlemskab

c) støttemedlemskab for foreninger/institutioner/virksomheder. Bestyrelsen er bemyndiget til over for foreninger svarende til HBUD at tilbyde associeret medlemskab for sådanne foreningers medlemmer. Med mindre andet særligt fremgår af vedtægterne, er alle medlemmer ligestillet. Ønske om optagelse som medlem rettes til foreningens kasserer.

Bestyrelsen afgør endeligt, om optagelse kan finde sted. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen inden den 1.december med virkning fra den 1. januar (regnskabsårets begyndelse).

§ 4. Kontingent og regnskabsår

Kontingentet for de enkelte medlemskategorier fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 5. Foreningens ledelse

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen vælger bestyrelse og revisorer, godkender regnskab, fastsætter kontingent og godkender vedtægtsændringer. Bestyrelsen leder foreningens aktiviteter, udpeger fagråd, udvalg og komiteer samt giver retningslinier for foreningens drift. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens samarbejde med andre foreninger og lign, samt for kontakt til myndighederne. Bestyrelsen konstituerer sig med bl.a. formand og næstformand og kan nedsætte et forretningsudvalg, der varetager foreningens daglige ledelse i henhold til en af bestyrelsen fastsat forretningsorden. Formanden og næstformanden skal være medlem af forretningsudvalget.

Fagrådene planlægger og gennemfører foreningens medlems rettede aktiviteter inden for fagrådets emnekreds.

Antallet af fagråd og deres sammensætning fastsættes af bestyrelsen. Fagrådene kan nedsætte arbejdsgrupper og arrangementskomiteer.

Udvalg, komiteer og lignede kan nedsættes af bestyrelsen til varetagelse af opgaver, der falder uden for fagrådenes områder eller er af midlertidig karakter.

§ 6. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel og skal indeholde dagsorden, hvori følgende punkter skal indgå: Valg af dirigent

Formandens beretning

Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper

Fremlæggelse og godkendelse af budget og regnskab

Fremlæggelse af aktivitetsplan

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelse og valg af revisorer

Behandling af indkomne forslag

Eventuelt Forslag fra medlemmerne til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, eller kandidater til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen og annonceres sammen med bestyrelsens forslag i foreningens blad, breve eller på foreningens hjemmeside senest 3 uger inden generalforsamlingen . Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af medlemmerne skriftligt anmoder herom.

Anmodningen skal indeholde en redegørelse for de spørgsmål, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal da senest 14 dage efter anmodningens modtagelse indkalde generalforsamlingen med mindst 1 uges og højst 3 ugers varsel.

§ 7. Valg

Bestyrelsen består af min. 5 og max. 8 medlemmer.

Kun medlemmer fra medlemskategori a) (jf.

§3) kan blive bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges maks. 3 suppleanter, som gerne må indgå i bestyrelsens arbejde, men ikke har stemmeret i bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Formand, næstformand og kasserer vælges af bestyrelsen af dens midte på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Formanden og kasserer vælges for 2 år ad gangen, genvalg kan finde sted.

Næstformanden vælges for et år ad gangen, genvalg kan finde sted.

§ 8. Afstemning og ændring af vedtægterne

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, jf. dog nedenfor: Fremmødte medlemmer fra medlemskategori a) (jf.

§3) kan stemme, såfremt de har betalt kontingent. Hver familie har en stemme. Medlemmer, der er afskåret fra at være til stede på generalforsamlingen, kan stemme ved brev.

Den skriftlige stemme skal være foreningens kasserer i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor opstillet flere kandidater, end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Hver stemmeberettiget kan stemme på indtil det antal kandidater, der skal vælges.

Kandidater med de højeste stemmetal er valgt. Kan det nødvendige antal ikke findes på grund af stemmelighed, foretages en lodtrækning mellem de således berørte kandidater. Forandringer i vedtægterne, som foreslås af andre end bestyrelsen, kan kun vedtages når halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, træffes med simpelt flertal afgørelse om, hvorvidt forslaget skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen træffes uanset de fremmødte medlemmers antal.

§ 9. Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden, sammen med et andet medlem af bestyrelsen.

Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom skal beslutning herom være truffet på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv tegningsfuldmagt til sekretariats leder og øvrige medarbejdere.

§ 10. Revision

Revision af foreningens regnskab foretages af en af bestyrelsen valgt revisor og en kritisk revisor valgt af generalforsamlingen.

§ 11. Foreningens opløsning

Foreningens kan opløses ifølge generalforsamling, jvnf.

§ 8. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue velgørende og/eller almene formål efter bestyrelsens beslutning.

Oprindeligt vedtaget den 23. marts 2000 - ændret 11. september 2004

HBUD på Facebook

 • Besøg vores Facebook-gruppe

Fødselsdage

 • 06.06 Bertram
 • 06.06 Mathilde
 • 07.06 Michela
 • 11.06 Magnus
 • 11.06 Bertil

Websiden anvender cookies

Handicappede børn og unge uden diagnose - vi anvender cookies på websiden Læs mere

Accepter cookies